Regulamin konkursu na Facebooku z dnia 30.01.2018

 1. Organizatorem konkursu jest firma Arol Arkadiusz Chrostowski.
 2. Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 3. Konkurs trwa od 30.01.2018 do 02.02.2018 do godz. 20.00 na fanpage „wytworniaeventow”.
 4. Biorąc udział w konkursie akceptujesz regulamin.
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać w komentarzu pierwsze skojarzenie na temat marki „Wytwórnia Eventów”.
 6. Nagrodą w konkursie jest voucher na mecz Bubble Football, który odbędzie się na terenie Giżycka w terminie wspólnie ustalonym ze Zwycięzcą.
 7. Nagrody nie można wymienić na równowartość pieniężną.
 8. Zwycięzcą zostanie osoba, która napisze najbardziej kreatywny komentarz i zostanie wybrana przez komisję. W skład komisji wchodzą: Arkadiusz Chrostowski oraz Aleksandra Chrostowska. Zwycięzca zostanie ogłoszony 03.02.2018 na fanpage „wytworniaeventow”.
 9. Wraz z nagrodą zwycięzca otrzyma kwotę w wysokości 10% wartości nagrody, którą organizator wyda i równocześnie pobierze na poczet zapłaty podatku dochodowego, odprowadzając do urzędu skarbowego.
 10. Reklamacje można zgłaszać do 28.02.2018. Reklamacje można zgłaszać na adres kontakt@wytworniaeventow.pl. W reklamacji należy zawrzeć dane osoby reklamującej oraz przyczynę reklamacji.
 11. Biorąc udział w Konkursie decydujesz się zwolnić serwis Facebook od odpowiedzialności.
 12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzony przez serwis Facebook ani z nim związany.
 13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 15. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
 17. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 18. Polityka prywatności:
  • Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwia udział w Konkursie.
  • Od użytkowników będą pobierane następujące dane: imię i nazwisko.
  • Dane zwycięzcy zostaną opublikowane na fanpage „wytworniaeventow”.
  • Kontakt z uczestnikami będzie odbywał się poprzez serwis Facebook.
  • Dane osobowe Uczestników Konkursu administrowane będą przez Organizatora.
  • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie.
  • Dane będą przechowywane przez organizatora konkursu, aż do momentu dostarczenia nagród oraz upłynięcia czasu zgłoszenia reklamacji.
  • W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: kontakt@wytworniaeventow.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 14 dni roboczych.